Strona g_ówna

Powtórki nie b_dzie, czyli jedyna taka studniówka z zespo_em BellaNotte

_aden przysz_y maturzysta nie zamierza zapewne za_piewa_ _Znów za rok matura __
dlatego studniówka jest jedyn_ tak_ imprez_ w _yciu. Nie mo_na jej zmarnowa_ pod ka_dym wzgl_dem.

Pomo_emy Wam znale__ ciekaw_ opraw_ dla Poloneza.
Ze swej strony gwarantujemy, _e wyjdzie lepiej ni_ w fina_owej scenie u Andrzeja Wajdy.

Ch_tnie do__czymy do scenariusza ca_ej imprezy. 
Konferansjerka to nasze drugie imi_. B_dzie elegancko i zabawnie.
Nikt nie powie _ale smutnie_

Sztandarowy Polonez i co dalej?

Na pewno przyda si_ jeszcze studniówkowy walc. To ostatnia okazja by zawirowa_ na parkiecie z _cia_em pedagogicznym_ i
pozostawi_ po sobie niezatarte wra_enie. Sprawimy, _e to si_ uda na pewno.

_Min__a studniówka z wielkim hukiem__ to w_a_nie zadanie zespo_u BellaNotte. W ko_cu oprócz pi_knych strojów, przystojnych
partnerów i pi_knych partnerek u boku w t_ noc liczy si_ przede wszystkim szampa_ska zabawa do bia_ego rana. Taka, która
przejdzie do historii i szko_y i miasta.
Odpalimy najnowsze muzyczne fajerwerki z list przebojów.
Ch_tnie zagramy to przy czym lubicie si_ bawi_. Dobry kawa_ek nie ma terminu przydatno_ci do spo_ycia.
Czekaj_ na Was Lady Gaga, Poparzeni Kaw_ Trzy, Shakira i Sylwia Grzeszczak oraz wielu innych.
Jeste_my otwarci na wszystkie Wasze propozycje. Je_li tylko uszcz__liwi Was _Macarena _lub nie_miertelne _Kaczuchy_ made in
Poland pozostajemy do dyspozycji.

Nie s_ nam straszne równie_ _yczenia specjalne. Je_li macie jakie_ wyj_tkowy pomys_ na u_wietnienie imprezy i potrzebujecie
chocia_by oprawy muzycznej do grupowego ta_ca brzucha na studniówce ch_tnie j_ zapewnimy. Je_li nie macie jeszcze _adnych
pomys_ów Wasz zespó_ na studniówk_ to równie_ specjali_ci od podszeptów.

Nie jeste_my mi_o_nikami d_ugich przerw

Zdajemy sobie spraw_ z tego, _e przysz_ym maturzystom kondycji nie brakuje. Ch_tnie rzucimy tej kondycji wyzwanie.
Potrzebujemy tylko niewielkich przerw, których pewnie nawet nie zauwa_ycie jedz_c co_ ciep_ego.
_yczymy Wam po_amania nóg, oczywi_cie na studniówce, bo na balu maturalnym sprawne ko_czyny b_d_ niezb_dnie potrzebne.
 
Zapraszamy do polubienia BellaNotte na Facebook'u
 
zespó_ na wesele Chojnice | zespó_ muzyczny Chojnice | zespo_y muzyczne Chojnice | zespo_y weselne Chojnice | wesela Chojnice |
oprawa muzyczna Chojnice | zespol weselny Chojnice | zespó_ studniówka Chojnice
Copyright © Zbigniew Stypi_ski  All rights reserved.                                                                           made  by  BellaNotte  Agencja Artystyczna
oczepiny


kontakt
referencje
repertuar
sprzet
demo
video
galeria
polecamy